Vad kommer Sveriges nya regering att göra med arbetskraftsinvandringen de närmaste fyra åren? 未来的四年新的瑞典政府将会对工作移民做些什么?

Nu är det klart att det blir en ny regering i Sverige. Den består av socialdemokraterna och miljöpartiet. Centerpartiet och Liberalerna kommer att ge dem sitt stöd. Partierna har kommit överens på 73 olika punkter. Några av dem rör utlänningar och deras rättigheter

现在瑞典的新政府组成了。 它是由社会民主党和环境党组成。中央党和自由党将支持新的政府。政党们达成了73条不同的协议。其中有几条是涉及移民和和移民权利的协议。

Det förslag som Socialdemokraterna gav om stopp för uppehållstillstånd för enklare arbeten blir inte av. I stället har man kommit överens om att dagens regler om arbetskraftsinvandring blir kvar.

早期由社会民主党建议的将停止授权那些简单的体力劳动岗位的工作签证不会被采纳(清洁工,厨房助理)。相反,大家一致认为到了今天,这些体力劳动的工作签证的移民的规则得到继续保留。

När det gäller kvalificerade arbeten kommer det att införas ett särskilt visum för dem som vill söka jobb eller starta eget företag. Det dröjer dock till 1 januari 2021 innan reglerna genomförs.

某些高端的工作岗位(如工程师,医生),申请者将会获得一种特别的签证,这种特别的签证可以是的工作签证或者自雇签证。这个规则将会从2021年元月开始实施。

För att bli svensk medborgare kommer det att krävas att man klarar ett prov i svenska och samhällskunskap.

如果要入籍瑞典,要求申请人通过瑞典语和社会知识的考试。

Det blir enklare att starta företag. Man ska i framtiden bara behöva 25.000 svenska kronor för att starta ett aktiebolag. I dag krävs det 50.000 kronor.

注册一个公司要求变得更简单了。 在未来,注册一个股份有限公司要求注册资金只有25000克朗。 今天要求为50000克朗