Rättslig kommentar av Migrationsverket

Migrationsverket har nu kommit med en rättslig kommentar (SR 07/2018). I den beskriver de hur de kommer att bedöma anställningsvillkor vid förlängning av ansökan om uppehålls- och arbetstillstånd. Kort sammanfattat kan man säga följande:
• Prövningen gäller både framåt och bakåt. Alltså om villkoren kommer att uppfyllas och om villkoren hela tiden varit uppfyllda.
• Man gör en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor när man bedömer om villkoren varit sämre än kollektivavtal eller praxis inom yrket. Alltså inte för varje månad, utan totalt.
• Om det funnits en brist som berott på ett administrativt misstag, och om detta rättats till utan att Migrationsverket först påtalat detta, så kan ändå uppehålls- och arbetstillstånd beviljas om villkoren vid en helhetsbedömning inte anses sämre än villkoren enligt kollektivavtal eller praxis inom yrket.
• Arbetstagaren ska kunna försörja sig. Men om personen inte kunnat försörja sig under en del av perioden och om det varit endast tillfälligt samt att arbetsgivaren kompenserat personen i nära anslutning till bristen, så kan tillstånd ändå beviljas.
• Även om arbetsgivaren inte har kompenserat alla brister så kan tillstånd ändå beviljas om det vid en helhetsbedömning av samtliga anställningsvillkor inte påverkar möjligheten att förlänga uppehållstillståndet.

Man kan säga att det har blivit lite mindre strikt tolkning vid förlängning av arbetstillstånden. Små misstag ska inte leda till att personen nekas uppehållstillstånd. Men fortfarande bör misstagen ha rättats till innan Migrationsverket upptäcker dem. Och fortfarande gäller att det bara får röra sig om mindre misstag. Har lönen under längre perioder varit under kollektivavtal, eller har försäkringar saknats under en längre period så kommer inte någon förlängning av arbetstillståndet att beviljas. Mer exakt var Migrationsverket kommer att dra dessa gränser svaras inte på i den rättsliga kommentaren.

Klicka för att komma åt SR0718.pdf